Friday, May 23, 2014

My People

Abantu bami bayabhubha ngobuwula
Ulwazi ngamandla
Abampofu bayaludinga ulwazi ngezomthetho
Omama lezingane bayaludinga ulwazi
Losekelo ngomthetho
iLRF-ime mpo iqonqosela ngakho
iLRF icindezele ngakho amatshumi amathathu eminyaka

ABANTU BAKITHI

Lagos-Nigeria
Abantu bami bayabhubha ngobuwula
Ulwazi ngamandla
Abampofu bayaludinga ulwazi ngezomthetho
Omama lezingane bayaludinga ulwazi
Losekelo ngomthetho
iLRF-ime mpo iqonqosela ngakho
iLRF icindezele ngakho amatshumi amathathu eminyaka