Friday, May 23, 2014

ABANTU BAKITHI

Lagos-Nigeria
Abantu bami bayabhubha ngobuwula
Ulwazi ngamandla
Abampofu bayaludinga ulwazi ngezomthetho
Omama lezingane bayaludinga ulwazi
Losekelo ngomthetho
iLRF-ime mpo iqonqosela ngakho
iLRF icindezele ngakho amatshumi amathathu eminyaka


iLRF ixhasa abemakhaya,ezigodini lakondongazimi ngenhlanhla
Abayanga,izifundiswa,abanpofu,labaswelayo
Uzulu lomphakathi weZimbabwe,obusway lobusayo
iLRF ngumsindisi ngokwemithetho,ixhasa ingaxhophi ipikla ngolwazi

Umphakathi uthola incwadi ezimqoka zemfundiso ephakeme
Amaphetshana logobamduli beLRF bachatheka ulwazi luphuphume
Yimisebenzi yeLRF
Okuluma indlebe ngowakho
Indlela ibuzwa kwabaphambili
Ayixoxwe iqondisiswe imithetho
LRF,siyabonga,Siyabulela,siyadumisa
Siyahlokoma sithi halala iminyaka engamatshumi amthathu
Ugqugquzela,ucindezela ulwazi ,usilwa ufundisa ngezemithetho

Angamatshumi ababili lanhlanu amahovisi olwazi
Kuzigodi eziyisificamunwe munye
Amahovisi amahlanu kuzigodi
Ukuthola ulwazi ngokwezemithetho kwenziwa buthakathaka
LRF ima njengomfundisi wemfundiso edeep ngezemithetho
Abampofu labadinga usizo baphephela kuyo
Ngithi usmart and cut wena LRF

iLRF ngumthombo wolwazi
iMinistry of Justice ingqekuza ikhanda ivuma
Umphakathi uyavungama nenhloso yokuvuma
iLRF ngusonhloko
iLRF libele elimunywa layintandane
iLRF ngubabakazi kubantwana abadinga usizo ngokumelwa
Inkulungwane zixhasiwe
iLRF ngumdeni,ngumkhaya,ngumuzi,yimuli

iLRF yengeza ulwazi iqinisa ukuzwisisa
Ifafaza ulwazi ijulisa ukuzwisisa
Abasebenza lozuluphecelezi public sector basekeliwe
Abamakhansili baqeqetshisiwe
Abezomthetho-baqakathekile
Abezintolongo-bamqoka
iLRF yakha iZimbabwe ehlonipha amalungelo

Nanso inhlangano
Iminyaka engamatshumi amathathu
Ayinhlanhlathi, iqonde nta iyakhokhela
Injongo imgceke icacile
Igcizelela icindezela umthetho lokuguqulwa kokubethwa kwawo
iLRF ikhuthaza ukuphatheka komphakathi kwezombusazwe
iLegal Publishing Unit,ngumthombo wolwazi
Ukuchathekela lokudlulisa ulwazi yinsika
Amaphepha,amaphetshana,labogobandonga
Baphaphatsha ulwazi olumqoka olulemfundiso edeep,ezikileyo
Bamba LRF,fundisa umphakathi
Udonsile awudinwanga
Uyingqungqulu LRF
Ndiza phaphela phezulu

Asihayeni iminyaka engamatshumi amathathu
Amatshumi empumelelo lokuzinikela
Ukuzinikela ukusiza umpakathi iminyaka engamatshumi amathathu
Amathathu amatshumi okusiza ngezemithetho
Ezemiththetho ezithuthukise isizwe iminyaka engamatshumi amathathu
Amathathu amatshumi siyahaya sihalela sigiya
Sigiya sigabaza ngomsebenzi wamatshumi amathathu
Amathathu amatshaumi eminyaka yokuphakulula ulwazi
Ulwazi lwamatshumi amathathu eminyaka
Qolotsha LRF
Dansa LRF
Tshakala LRF
Umkhulu owenzileyo
Muhle uyabukeka
Legala resources Foundation
Uyinsika
Ungungqongqotshe

Uyingqungqulu, Ndizela phezulu,Alalalala 30 years of service,Amathathu amatshumi sithi-vashumiiii

No comments:

Post a Comment